வயதானோர்

வயதானோர்
அதிகரிக்கும் ஆயுட் காலத்தால் வீதிக்கு துரத்தப்படும் முதியவர்கள்
கட்டுரையாக்கம் – ஏ.ஜே. ஞானேந்திரன் அண்மையில் கொழும்பு வீதியொன்றை கிறிஸ்மஸ் வீதியாக சில நாட்களுக்கு முன்பு மாற்றியிருந்தார்கள். கொழும்பில் உள்ள … Continued
இளைஞர்கள்-வயதானோர்
குடித்தொகை கட்டமைப்பு மாற்றம்
Picture courtesy: http://srilankabrief.org/2015/06/pre-election-political-opinion-poll-people-upbeat-under-ms-rw-rule/ சிறுவர், இளையோர், முதியவர்கள் என்று தொழில் செய்யும் குடித்தொகை மூன்றாக பிரிக்கப்படும். இளைஞர்களை நாட்டின் சொத்து … Continued