ධරණීය සංවර්ධන ඉලක්ක හා ලිංගික හා ප්‍ර‍ජනන සෞඛ්‍යය හා හිමිකම්
by Kiyanna Staff
මැයි 2, 2017

එක්සත් ජාතීන්ගේ ධරණීය සංවර්ධන ඉලක්ක 17 අතරින් තුන්වන ඉලක්කය මගින් අපේක්ෂා කරනුයේ මනා සෞඛ්‍යය හා යහපැවැත්මයි.

නිරෝගී ජීවිත සහතික කර, සෑම වයසකම සිටින සියල්ලන්ගේම සුබසාධනය ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම  ඉලක්ක කර ගත් එහිදී ලිංගික හා ප්‍ර‍ජනන සෞඛ්‍යය හා හිමිකම් කෙරෙහි ද අවධානය යොමු වී තිබේ.

ධරණීය සංවර්ධන ඉලක්ක හා බැඳුණු අරමුණු 169ක් තිබේ. එයින් අරමුණු 13ක් කෙළින් ම මනා සෞඛ්‍යය හා යහපැවැත්ම සමග සම්බන්ධ ය.

එහිදී  ලිංගික හා ප්‍ර‍ජනන සෞඛ්‍යයට හා හිමිකම්වලට විශේෂයෙන් අදාළ වන අරමුණු මෙසේ ය:

3.1
2030 වන විට ලෝකයේ මෘතෘ මරණ අනුපාතිකය සජීවී උපත් 100,000ට 70 දක්වා අඩුකිරීම.

3.2
සියලූම රටවල්වල නවජාත මරණ අනුපාතිකය සජීවී උපත් 1000ට 12 දක්වා සහ අවුරුදු පහට අඩු ළමා මරණ සජීවී උපත් 1000ට අවම වශයෙන් 25 දක්වා අඩු කිරීමේ ඉලක්කය ඇතිව 2030 වන විට අලූත උපන් සහ වයස අවුරදු පහට අඩු ළමුන්ගේ වළක්වාගත හැකි මරණ තුරන් කිරීම.

3.7
2030 වන විට පවුල් සැලසුම් ක‍්‍රම පිළිබඳ තොරතුරු සහ අධ්‍යාපනයද ඇතුළත්ව ලිංගික සහ ප‍්‍රජනන සෞඛ්‍ය සත්කාරක සේවා සඳහා සියලූදෙනාටම ප‍්‍රවේශවීමේ අවස්ථා තහවුරු කිරීම සහ ප‍්‍රජනන සෞඛ්‍යය ජාතික ක‍්‍රමෝපායයන්ට සහ වැඩසටහන්වලට ඇතුළත් කිරීම.

මේ වන විට ලංකාවේ මාතෘ මරණ අනුපාතිකය ඇත්තේ ලක්ෂයකට 30කට මඳක් ඉහළ වන ඉතා ප්‍ර‍ශස්ථ මට්ටමක ය.

2012 සංඛ්‍යාලේඛන අනුව,  ශ්‍රී ලංකාවේ නවජාත මරණ අනුපාතිකය සජීවී උපත් 1000කට 8 මට්ටමේ  ද වයස අවුරුදු පහට අඩු ළමුන්ගේ මරණ අනුපාතිකය 1000කට 10 මට්ටමේ  ද විය.  මේවා ගෝලීය සාමාන්‍යයන් සමග සන්සන්දනය කිරීමේදී ඉතා ප්‍ර‍ශස්ථ මට්ටමක පවතී.

එහෙත්, අංක 3.7 යටතේ සඳහන් කරන ලද කරුණ සම්බන්ධයෙන් නම් ශ්‍රී ලංකාවට යාමට තව බොහෝ දුරක් තිබේ.

COMMENTS ()

Kiyanna Staff
SHARE THIS ARTICLE

YOU MAY ALSO LIKE > <

COMMENTS