තනිකඩ මව්වරු
by Kiyanna Staff
ඔක්තෝබර් 27, 2016

singlemom-sinhala2012/13 නිවාස හා ආදායම් වියදම් සමීක්ෂණය අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ගෘහස්ථයන් මිලියන 1.2ක් අතරින් 23%ක ම ගෘහ මූලිකත්වය උසුලන්නේ කාන්තාවන් විසිනි.  ඔවුන් අතරින් 50%ක් වැන්දඹුවන් වන අතර 4%ක්  කිසිදු විවාහයකට ඇතුළත් නො වූ අයයි. යුද්ධයෙන් උතුරු නැගෙනහිර කාන්තාවන් 90,000ක් වැන්දඹු වී ඇත. එහෙත්, සිය සැමියන් මිය ගිය බව ඔප්පු කිරීම සඳහා මරණ සහතික ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාවක් නැති තවත් කාන්තාවන් විශාල පිරිසක් ද මෙම සංඛ්‍යාවට එකතු විය යුතු ය. (මූලාශ්‍ර‍ය: Mapping of Socio-Economic Support Services to Female Headed Households in the Northern Province of Sri Lanka)

COMMENTS ()

Kiyanna Staff
SHARE THIS ARTICLE

YOU MAY ALSO LIKE > <

COMMENTS